Q/A-vejledning om kollektiv trafik i de 7 nedlukkede kommuner i Nordjylland

Fra mandag d. 16. november 2020 lempes restriktionerne i den kollektive trafik i Nordjylland, de ophæves dog ikke helt.

Busstoppested i landlige omgivelser
Foto: Ulrik Jantzen

15. november 2020

Følgende syv kommuner er omfattet af restriktioner: Hjørring, Vesthimmerland, Thisted, Frederikshavn, Jammerbrugt, Brønderslev og Læsø. Fra mandag d. 16. november 2020 kan disse kommuner betragtes som et samlet område, som man kan rejse frit indenfor.

Det betyder, at bus- og togtrafik internt i og mellem de syv kommuner igen kan køre som normalt. Det gælder også færger. Det vil dog fortsat ikke være muligt at rejse med kollektiv trafik ud og ind af det område, som de syv kommuner udgør. Rejser til eller fra andre dele af landet, som går ind eller ud af en af de syv kommuner, kan således stadig ikke foretages med bus, tog eller færge. Der gælder visse konkrete undtagelser, som du kan læse nærmere om i nedenstående.

Hvornår gælder restriktionerne?

Restriktionerne i kollektiv trafik gælder fra og med mandag den 16. november til og med torsdag d. 3. december 2020.

Hvem kan komme med bussen og toget?

Inden for og mellem de syv omfattede kommuner er der ikke restriktioner på buskørsel og togtrafik.

Men du kan ikke rejse med bus og tog ind og ud af det område, som de syv kommuner udgør. Der gælder dog konkrete undtagelser for så vidt angår bus- og togrejser, hvis du skal på arbejde og din arbejdsgiver vurderer, at du varetager en kritisk funktion, eller hvis du skal i skole/til uddannelse med fremmøde – se nedenfor vedrørende disse konkrete undtagelser.

Jeg er ansat i en kritisk funktion – hvad gør jeg?

Hvis du varetager en kritisk funktion, og bliver nødt til at rejse ind eller ud af det område, som de syv kommuner udgør, for at komme på arbejde, anbefales det, at du benytter dig af privat transport til og fra arbejde. Hvis det ikke er muligt for dig, kan du køre med bus eller tog over kommunegrænsen.
Kritiske funktioner kan blandt andetvære inden for:

Kritiske funktioner kan fx være inden for:

  • sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.)
  • ældreplejen og området for socialt udsatte
  • børne- og undervisningssektoren
  • politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet mv.
  • forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.
  • fødevareforsyningen, herunder dagligvaremarkedet, apotekervæsenet, kødkontrollen mv.

Det er op til den enkelte virksomhed eller offentlige arbejdsplads at vurdere, om en medarbejder varetager en kritisk funktion. Du kan læse mere herom på Erhvervsministeriets hjemmeside:

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/november/anbefalinger-til-nordjyske-virksomheder-i-forhold-til-lokalt-ansatte-og-pendlere-fra-andre-kommuner/

Hvis din arbejdsgiver vurderer, at du varetager en kritisk funktion, og hvis du har behov for at rejse med bus eller tog til og fra arbejde, skal din arbejdsgiver lave en skriftlig dokumentation til dig om, at du varetager en kritisk funktion.

Din arbejdsgiver kan fx udskrive et brev, der bekræfter dette forhold. Denne dokumentation skal du medbringe, så du kan vise det til buschaufføren eller kontrolløren, når grænsen til en af de syv kommuner overskrides eller ved indstigning i transportmidlet.

Kan elever tage bussen eller toget til og fra skole eller uddannelsessted?

Hvis eleven går i skole eller tager uddannelse i den kommune, som de bor i eller i en anden af de syv kommuner omfattet af restriktionerne, kan de tage bussen eller toget som normalt.

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter retningslinjer for skolens/uddannelsesstedets beslutning om, hvorvidt eleverne kan møde frem, både når skolen/uddannelsesstedet ligger i den kommune, eleven bor i, og hvis skolen/uddannelsesstedet ligger i en anden kommune. Retningslinjerne fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/saerligt-for-nordjylland


Elever, der må møde frem på deres skole/uddannelsessted, og har behov for at rejse ind eller ud af det område, som de syv kommuner udgør , for at komme i skole eller til deres uddannelsessted, kan tage bussen eller toget. Hvis elever/studerende rejser ind og ud af området med kollektiv trafik, skal der fremvises gyldigt studiekort, når der rejses ind og ud af området.

Hvad sker der, når en bus eller et tog kører ind eller ud af området, som de syv omfattede kommuner udgør?

Busser og tog må ikke medtage passagerer over kommunegrænsen, hvis de kører ind eller ud af det område, som de syv omfattede kommuner udgør. Der er dog visse undtagelser for personer der varetager kritiske funktioner og for skoleelever.

Passagerer vil blive bedt om at forlade bussen eller toget, før kommunegrænsen, hvis de ikke kan fremvise gyldigt studiekort, jf. ovenstående punkt om elevers og studerendes mulighed for at krydse kommunegrænsen, eller dokumentation fra arbejdsgiveren for, at de varetager en kritisk funktion, jf. ovenstående punkt om personer, der varetager kritiske funktioner.

Jeg plejer at rejse med bus eller tog til eller fra de omfattede kommuner for at komme på arbejde – hvad gør jeg?

Du kan rejse frit med kollektiv trafik inden for det område, som de syv kommuner udgør, det vil sige på tværs af de syv berørte kommuner.

Der opfordres kraftigt til, at man ikke rejser ind og ud af det område, de berørte kommuner udgør, for at komme på arbejde.

Det vil ikke være muligt for dig at tage bussen eller toget på arbejde, hvis du på din rejse skal krydse grænsen til det område, de berørte kommuner udgør.

Hvis du rejser med bus eller tog, og rejser fordi du skal på arbejde i en kritisk funktion, kan du få lov at køre med bussen eller toget over kommunegrænsen, hvis du medbringer dokumentation fra din arbejdsgiver.

Hvad med de ansatte i den kollektive trafik?

Regeringen har besluttet, at busdrift og togdrift internt i og mellem de syv kommuner kan opretholdes, samt at skolebuskørsel o.lign. kan opretholdes.

Trafikselskabet skal så vidt muligt til kørsel i de berørte kommuner anvende chauffører mv., der har bopæl i disse kommuner, således at antallet af chauffører mv., der skal rejse ind og ud af området bestående af de syv kommuner begrænses mest muligt.

Jeg skal til behandling i social- eller sundhedsvæsenet uden for min egen kommune – hvad gør jeg?

Du kan rejse frit med kollektiv trafik inden for det område, som de syv kommuner udgør, det vil sige på tværs af de syv berørte kommuner.

Der opfordres kraftigt til, at man ikke rejser ind og ud af det område, som de berørte kommuner udgør.

Hvis du skal til behandling i sundhedsvæsenet og du nødt til at rejse ind eller ud af området for at komme til behandling, så opfordres du kraftigt til at tage private transportmidler som bil, cykel eller lignende.

Hvis du bor i en af de syv berørte kommuner og skal til behandling på sygehuset uden for området, der udgøres af de berørte kommuner, og ikke kan benytte private transportmidler som bil, cykel eller lignende, skal du kontakte Region Nordjyllands Kontor for Patientbefordring.

Hvis du skal til behandling hos læge og lignende, og ikke har mulighed for at tage privat transport, skal du kontakte din kommune, der har mulighed for at visitere dig til befordring.

Hvis du bor på en ø, hvor færgen er den eneste mulige transportform kan du benytte færgen.

Jeg er socialt udsat og har særlige behov – hvad gør jeg?

Du kan rejse inden for kommunegrænsen og mellem de syv omfattede kommuner, som du plejer. Der opfordres kraftigt til, at man ikke rejser ind og ud af området, som de syv kommuner udgør.

Hvis du har et særligt behov for at rejse ind eller ud af det område, som de berørte kommuner udgør, for at komme til et socialt tilbud eller lignende, så opfordres du kraftigt til at tage private transportmidler som bil, cykel eller lignende.

Hvis du ikke har mulighed for at anvende private transportmidler, skal du som normalt kontakte din kommune, der kan visitere dig til en befordringsordning.

Hvis du bor på en ø, hvor færgen er den eneste mulige transportform kan du benytte færgen.

Jeg er visiteret til en særlig befordringsordning – kan jeg stadig bruge den?

Ja, men der opfordres kraftigt til, at man kun rejser internt i eller mellem de berørte kommuner.

Er du visiteret til en særlig befordringsordning i henhold til serviceloven eller sundhedsloven, og har du et særligt behov for at rejse ind eller ud af det område, som de berørte kommuner udgør, for at komme til et socialt tilbud, til behandling i sundhedsvæsenet eller lignende, så opfordres du at kontakte din kommune eller Region Nordjyllands Kontor for Patientbefordring.

Jeg er visiteret til individuel handicapkørsel – kan jeg stadig bruge den?

Ja, men der opfordres kraftigt til, at man kun rejser internt i eller mellem de berørte kommuner.

Er du visiteret til individuel handicapkørsel, og har du et særligt behov for at rejse ind eller ud af det område, som de berørte kommuner udgør, for at komme til et socialt tilbud, til behandling i sundhedsvæsenet eller lignende, og er du i tvivl om retningslinjerne, så opfordres du at kontakte din kommune.

Jeg har et pendlerkort til kollektiv trafik over kommunegrænsen, kan jeg få refunderet det?

Det afhænger af trafikselskabets rejseregler. Der henvises til det lokale trafikselskab.

Er taxier også omfattet begrænsningen af den kollektive trafik?

Nej, men der opfordres kraftigt til, at man kun rejser internt i eller mellem de berørte kommuner.

Er private busser, som fx tilhører en virksomhed eller en institution, omfattet af begrænsningerne?

Hvis en institution eller en virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af begrænsningerne af kørsel over kommunegrænser.

Der opfordres kraftigt til, at også indehavere af sådanne private busser og deres eventuelle passagerer kun rejser internt i eller mellem de berørte kommuner.

Jeg bor på en ø og færgen er den eneste transportform. Bliver færgen ved med at sejle?

Ja, færgen forsætter med at sejle. Det er muligt, at der bliver ændringer i fartplanen, men færgen fortsætter.

For færger, der sejler internt i eller mellem de berørte kommuner gælder, at du kan rejse med færgen på samme måde som bus og tog.

For færger, der sejler til og fra de berørte kommuner gælder, at det kun er muligt at rejse med færgen, hvis man skal varetage en af de såkaldte kritiske funktioner, eller hvis man er nødt til at rejse af sundhedsmæssige årsager. Hvis du rejser for at varetage en kritisk funktion skal du medbringe dokumentation fra din arbejdsgiver.

Du kan også rejse med færgen, hvis du er elev eller studerende, og færgen er nødvendig for, at du kan møde på dit uddannelsessted. Hvis du skal sejle med færgen som studerende eller elev på en ungdomsuddannelse, skal du medbringe studiekort.

Færgerne kan selvfølgelig fortsat transportere gods så vi sikrer, at de nødvendige forsyninger kommer frem.

Jeg skal rejse fra Hirtshals til Færøerne. Kan jeg fortsat det?

Hvis du kommer fra Færøerne og skal til en af de berørte kommuner kan du ikke komme med færgen fra Thorshavn. Det samme gælder den anden vej.

Til gengæld er det tilladt at bruge de berørte kommuner som transit, hvis man kommer fra eller skal rejse til Færøerne. Vi har lavet den undtagelse for at sikre, at man kan rejse til og fra Færøerne til andre dele Danmark. Det har selvfølgelig været vigtigt for os på grund af Rigsfællesskabet.

Samme transit mulighed er ikke tilladt på færgerne fra Sverige og Norge.

Jeg skal rejse til/fra Sverige eller Norge. Kan jeg fortsat det?

Det er fortsat muligt at rejse mellem Danmark og Sverige eller Norge for eksempel via Øresundsbroen samt færgeruterne Helsingør-Helsingborg og Halmstad-Grenå. Det er desuden muligt at tage flyet til/fra Aalborg eller København.

Det er dog ikke muligt at rejse med færgen mellem de berørte kommuner og Sverige eller Norge, medmindre du varetager en kritisk funktion eller opfylder kravet om sundhedsmæssige årsager. Hvis du rejser for at varetage en kritisk funktion skal du medbringe dokumentation fra din arbejdsgiver. Begrænsningen gælder uanset, om du kommer fra de berørte kommuner eller resten af landet.

Hvis du opfylder et af kriterierne for at kunne tage færgen mellem de berørte kommuner og Sverige eller Norge, er det dog kun dig, der kan rejse med færgen. Du kan altså ikke få resten af familien eller følgeskab med i bilen på færgen.

Hvad med Thy-banen?

Thy-banen kører som bekendt fra Struer til Thisted, hvilket betyder, at den krydser en kommunegrænse fra en ikke-berørt kommune til en berørt kommune. Togdriften i Struer Kommune er således opretholdt. Trafikken i Thisted Kommune varetages af togbusser. Der er således ikke trafik ind og ud af det berørte område med Thy-banen.

Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader

Trafikselskaberne skal være opmærksomme på hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader - håndtag, stopknapper m.v. Frekvens af rengøring af fælles kontaktpunkter bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter – såsom trykknapper til åbning af døre (såfremt dette ikke kan ske automatisk), trykknapper/skærm på billetautomater, trykknapper ved og i elevatorerne, håndstropper, gelændere, rækværk, eventuelle kundetoiletter m.v.

Sæt fokus på god hygiejne

Trafikselskabet skal sikre, at busoperatørerne giver de ansatte adgang til håndsprit. Gør de ansatte opmærksom på de seneste anbefalinger fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer.